Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Arbetsmarknadsnämnden
Drift- och servicenämnden
Funktionsstödsnämnden
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Karlskrona kommuns revisorer
Kommunstyrelsen
Kunskapsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden